Lege nr. 353 din 15 iulie 2004

Lege nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

L nr. 353 publicată în M.Of. nr. 670 din data: 07/26/2004
Prescurtarea legii: L353/2004

Titlul actului normativ: Lege nr. 353 din 15 iulie 2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004

Emitent: PARLAMENTUL

Republicată:

Parlamentul României

Lege nr. 353

din 15 iulie 2004

pentru modificarea și completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
“(4) Asociații sau acționarii persoane fizice ai societăților specializate de detectivi particulari, înființate conform alin. (1), trebuie să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de art. 5 lit. d) și e).”
2. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
“(2) Datele și informațiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în condițiile legii, numai instanțelor judecătorești și Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele penale.”
3. La articolul 5, literele a), d) și g) vor avea următorul cuprins:
“a) are cetățenia română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European;
………………………………………………………………………………..
d) să nu fi fost condamnat pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
………………………………………………………………………………..
g) a promovat examenul de atestare a calității de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deține un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.”
4. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc alineatele (5) și (6) cu următorul cuprins:
“(5) Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfășura activitățile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în condițiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegații emise de societatea pe care o reprezintă, în vederea soluționării cazului ce face necesară prezența acestora în România. Cetățenii din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European fac dovada calității de detectiv particular cu actul care atestă în mod valabil această calitate în statul de origine sau de proveniență.
(6) Detectivii prevăzuți la alin. (5) au obligația ca înaintea desfășurării oricăror activități specifice și la încetarea acestora să înștiințeze organul de poliție competent teritorial.”
5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
Art. 9. – (1) După promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizează, în scopul dovedirii acestei calități, legitimația de detectiv particular.
(2) Legitimația de detectiv particular este nominală și nu este transmisibilă. Modul de eliberare, forma și conținutul legitimației se stabilesc prin ordin al ministrului administrației și internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
6. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:
“c) să comunice datele și informațiile solicitate de procuror sau de instanța de judecată, pentru soluționarea unor cauze penale;”
7. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:
“(2) Societățile specializate și cabinetele individuale de detectivi particulari își întocmesc regulament de organizare și funcționare, care se aprobă prin dispoziție scrisă a conducătorului executiv al societății sau a șefului cabinetului individual, după caz.”
8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
Art. 18. – Constituie contravenții următoarele fapte:
a) efectuarea de investigații în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) și ale art. 13;
b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) și (3) și ale art. 7 alin. (6);
c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) și (3), art. 3 alin. (2) și ale art. 15 lit. a)-e).”
9. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
“Art. 23. – (1) Încălcarea obligațiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage și suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadă cuprinsă între o lună și 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licența de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anulează dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenței, este săvârșită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.”
10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
Art. 24. – (1) Măsurile prevăzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de către inspectoratul de poliție județean care l-a emis sau, după caz, de către Direcția generală de poliție a municipiului București.
(2) Suspendarea sau anularea licenței de funcționare a societății specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în condițiile prezentei legi, de către Inspectoratul General al Poliției Române.”
11. După articolul 27 se introduce articolul 271, cu următorul cuprins:
“Art. 271. – (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile legale privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calității de detectiv particular, altele decât cele prevăzute la alin. (1), eliberate cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, de către autoritățile statului de origine sau de proveniență, sunt recunoscute în condițiile legii.”
Art. II. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ
București, 15 iulie 2004.
Nr. 353.

Data adoptării în Senat: Data adoptării în Camera Deputaților:

Data promulgării: 07/15/2004

Data intrării în vigoare: