LEGE nr.329 din 8 iulie 2003

LEGE nr_329 din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

LEGE nr.329 din 8 iulie 2003
privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Detectivul particular este persoana atestată în condiţiile prezentei legi şi care, fără să aducă atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfăşoară activităţi specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita şi moralitatea publică a unei persoane;

b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potenţială parteneră într-o afacere;

c) persoanele dispărute de la domiciliu;

d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces;

e) asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora.

(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrară reglementărilor legale interne sau celor internaţionale la care România este parte, siguranţei naţionale, ordinii publice ori bunelor moravuri.

(3) Informaţiile obţinute în urma activităţilor desfăşurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în condiţiile prezentei legi.

Art. 2. – (1) Detectivul particular îşi poate exercita profesia, după caz, în cadrul societăţilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiinţate conform legislaţiei comerciale şi care funcţionează în baza licenţei eliberate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(2) Obiectul de activitate al societăţilor specializate şi al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.

(3) Conducătorii executivi ai societăţilor specializate de detectivi particulari trebuie să fie absolvenţi ai facultăţii de drept sau ai unei şcoli postliceale de detectivi ori să fi îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unei instituţii publice cu atribuţii în domeniul ordinii publice sau siguranţei naţionale cu grad de ofiţer şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 5 lit. c), d), e) şi f).

Art. 3. – (1) Detectivul particular este obligat să păstreze secretul profesional asupra datelor şi informaţiilor obţinute.

(2) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instanţelor judecătoreşti şi Ministerului Public, dacă acestea sunt utile pentru aflarea adevărului în cauzele aflate pe rol.

(3) În activitatea desfăşurată, detectivul particular se supune legii, statutului societăţii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II
Dobândirea calităţii de detectiv particular

Art. 4. – Activitatea de detectiv particular poate fi desfăşurată numai de persoanele care sunt atestate profesional.

Art. 5. – Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenie română şi domiciliul în ţară;

b) posedă cel puţin studii medii şi este absolventă a unei şcoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale ori este absolventă a unei instituţii de învăţământ superior;

c) este aptă din punct de vedere medical;

d) nu a săvârşit fapte penale;

e) nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice;

f) a obţinut avizul inspectoratului de poliţie judeţean sau al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, după caz;

g) a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv, conform prevederilor art. 7.

Art. 6. – Pentru susţinerea examenului de atestare a calităţii de detectiv particular, cei interesaţi trebuie să depună la inspectoratele de poliţie judeţene sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti următoarele acte:

a) cerere;

b) curriculum vitae;

c) actul de stare civilă, în copie legalizată;

d) actul de studii, în copie legalizată;

e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizată;

f) certificate medicale şi de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat;

g) certificat de cazier judiciar;

h) declaraţie din care să rezulte că îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 5 lit. e);

i) dovada achitării tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoştinţelor, stabilit în conformitate cu dispoziţiile legale.

Art. 7. – (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeşte în urma verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege şi a examinării candidaţilor de către o comisie instituită la nivelul inspectoratului de poliţie judeţean, respectiv al Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti.

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) se întruneşte trimestrial, iar verificarea cunoştinţelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

(3) După promovarea examenului, detectivului particular i se eliberează un atestat, pe baza căruia se poate asocia, ori angaja la o societate licenţiată sau îşi poate înfiinţa cabinet individual pentru desfăşurarea de activităţi de investigare.

(4) Persoana respinsă la examen poate depune contestaţie la Inspectoratul General al Poliţiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligaţia să o soluţioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.

Art. 8. – (1) Calitatea de detectiv particular încetează:

a) prin renunţare scrisă, care se depune la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti;

b) prin anularea atestatului în condiţiile art. 23 alin. (2);

c) când persoana în cauză nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 lit. a) şi c)-e).

(2) Calitatea de detectiv particular se suspendă:

a) când împotriva persoanei în cauză se pune în mişcare acţiunea penală, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie, în legătură cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea durează până la soluţionarea definitivă a cauzei;

b) pe timpul cât detectivul particular se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 10;

c) în condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1).

Art. 9. – (1) După promovarea examenului de atestare inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti eliberează persoanei în cauză o legitimaţie de detectiv particular, cu plata unei taxe.

(2) Cuantumul taxei prevăzute la alin. (1), precum şi forma şi conţinutul legitimaţiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Art. 10. – Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibilă cu:

a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, care implică exerciţiul autorităţii publice;

b) activităţi care influenţează independenţa profesiei ori contravin bunelor moravuri;

c) exercitarea nemijlocită de fapte de comerţ, cu excepţia celor conforme obiectului de activitate şi îndeplinirii atribuţiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile şi obligaţiile detectivului particular,
ale societăţilor specializate şi ale cabinetelor individuale
în care acesta îşi desfăşoară activitatea

Art. 11. – (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul să efectueze investigaţii în legătură cu persoanele, bunurile, faptele, datele şi împrejurările care fac obiectul acestei activităţi, cu respectarea strictă a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, precum şi a dispoziţiilor legale.

(2) În efectuarea investigaţiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autorităţilor publice informaţii care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. – Detectivul particular are următoarele obligaţii:

a) să manifeste probitate şi conştiinciozitate profesională, scopul activităţii sale fiind aflarea adevărului în cauza pentru care a fost angajat;

b) să folosească metode şi mijloace de investigare prin care să nu aducă atingere normelor de drept ori drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

c) să păstreze, chiar şi după încetarea calităţii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele şi împrejurările despre care a luat cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege;

d) să nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.

Art. 13. – Detectivului particular, în desfăşurarea activităţii, îi este interzisă efectuarea de investigaţii cu privire la:

a) activitatea personalului reprezentanţelor diplomatice şi consulare sau a organizaţiilor internaţionale cu statut similar;

b) activitatea persoanelor, desfăşurată permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autorităţilor publice, instituţiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;

c) datele confidenţiale cu privire la convingerile politice, religioase, filozofice sau sindicale şi la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuală, sănătatea, originea socială ori etnică a unei persoane;

d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;

e) activităţile specifice desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

Art. 14. – Societăţile specializate şi cabinetele individuale de detectivi particulari au următoarele drepturi:

a) să se doteze şi să folosească mijloacele tehnice de investigare şi comunicaţii permise de lege;

b) să organizeze cursuri şi alte activităţi de pregătire profesională şi fizică specifice pentru perfecţionarea pregătirii personalului propriu;

c) să se afilieze în asociaţii profesionale care să le reprezinte interesele în relaţiile cu alte asociaţii sau cu instituţii ale statului;

d) să solicite oficial de la autorităţile publice date despre persoane, bunuri sau situaţii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate şi nu aduc atingere dreptului la viaţa intimă, familială şi privată ori altor drepturi şi libertăţi fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 15. – În organizarea şi desfăşurarea activităţii detectivii particulari din societăţile specializate şi din cabinetele individuale au obligaţia:

a) să întreprindă investigaţii numai în baza unei convenţii scrise încheiate cu clientul;

b) să înfiinţeze un registru numerotat şi să îl înregistreze la inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, la Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti, în care vor ţine evidenţa cazurilor investigate;

c) să comunice datele şi informaţiile solicitate de organele de cercetare penală, de procuror sau de instanţa de judecată;

d) în cazurile în care constată că informaţiile obţinute vizează siguranţa naţională, să sesizeze de îndată autorităţile cu atribuţii în domeniu;

e) să angajeze şi să folosească pentru activităţile specifice de investigaţii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;

f) în raport de posibilităţi şi pe baza unor convenţii, să primească în practică elevi ai şcolilor de detectivi particulari.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art. 16. – Nerespectarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară, contravenţională sau penală.

Art. 17. – Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum şi declararea de date false prin actul prevăzut la art. 6 lit. h) constituie infracţiuni şi se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. – Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

a) efectuarea de investigaţii în alte cazuri decât cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau cu încălcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) şi ale art. 13;

b) încălcarea prevederilor art. 3 alin. (1) şi (3);

c) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3), art. 3 alin. (2) şi ale art. 15 lit. a)-e).

Art. 19. – (1) Contravenţiile prevăzute la art. 18 se sancţionează după cum urmează:

a) faptele prevăzute la lit. a) şi c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) fapta prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.

(2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

Art. 20. – (1) Repetarea săvârşirii contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. a) şi c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioadă de la 3 la 6 luni.

(2) Suspendarea atestatului şi revocarea suspendării se dispun, în toate cazurile, de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, la propunerea inspectoratelor de poliţie judeţene sau a Direcţiei generale de poliţie a municipiului Bucureşti, şi se comunică persoanei în cauză.

Art. 21. – Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către poliţişti anume desemnaţi de Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Art. 22. – Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29, se aplică şi contravenţiilor prevăzute de prezenta lege.

Art. 23. – (1) Încălcarea obligaţiilor prevăzute la art. 15 poate atrage şi suspendarea atestatului de detectiv particular sau, după caz, a licenţei de funcţionare a societăţii specializate de detectivi, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni.

(2) Atestatul de detectiv particular sau, după caz, licenţa de funcţionare a societăţii specializate de detectivi poate fi anulată dacă, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licenţei, este săvârşită din nou una dintre faptele care atrag măsura suspendării.

Art. 24. – (1) Măsurile prevăzute la art. 23 se dispun de inspectoratul de poliţie judeţean sau, după caz, de către Direcţia generală de poliţie a municipiului Bucureşti.

(2) Împotriva măsurilor prevăzute la alin. (1) detectivul particular sau, după caz, societatea comercială specializată poate face plângere la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 25. – Controlul activităţii specifice desfăşurate de societăţile specializate şi de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectuează de poliţişti anume desemnaţi de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, cu avizul Ministerului Public.

Art. 26. – Inspectoratul General al Poliţiei Române ţine evidenţa tuturor detectivilor atestaţi, a societăţilor specializate şi a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. – Nomenclatorul de activităţi din economia naţională se completează cu activitatea de detectiv particular.

Art. 28. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi Serviciul Român de Informaţii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobării Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC

Bucureşti, 8 iulie 2003.
Nr. 329.

T

Lege nr. 353

din 15 iulie 2004

pentru modificarea si completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 26 iulie 2004
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

Art. I. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 23 iulie 2003, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
1. La articolul 2, dupã alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu urmãtorul cuprins:
“(4) Asociatii sau actionarii persoane fizice ai societãtilor specializate de detectivi particulari, înfiintate conform alin. (1), trebuie sã îndeplineascã cumulativ conditiile prevãzute de art. 5 lit. d) si e).”
2. La articolul 3, alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
“(2) Datele si informatiile prevãzute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, în conditiile legii, numai instantelor judecãtoresti si Ministerului Public, dacã acestea sunt utile pentru aflarea adevãrului în cauzele penale.”
3. La articolul 5, literele a), d) si g) vor avea urmãtorul cuprins:
“a) are cetãtenia românã sau cetãtenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European;

………………………………………………………………………………..
d) sã nu fi fost condamnat pentru infractiuni sãvârsite cu intentie;

………………………………………………………………………………..
g) a promovat examenul de atestare a calitãtii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori detine un certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.”
4. La articolul 7, dupã alineatul (4) se introduc alineatele (5) si (6) cu urmãtorul cuprins:
“(5) Cetãtenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European care au calitatea de detectiv particular pot desfãsura activitãtile specifice acestei profesii pe teritoriul României, în conditiile prezentei legi, exclusiv în baza unei delegatii emise de societatea pe care o reprezintã, în vederea solutionãrii cazului ce face necesarã prezenta acestora în România. Cetãtenii din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European fac dovada calitãtii de detectiv particular cu actul care atestã în mod valabil aceastã calitate în statul de origine sau de provenientã.
(6) Detectivii prevãzuti la alin. (5) au obligatia ca înaintea desfãsurãrii oricãror activitãti specifice si la încetarea acestora sã înstiinteze organul de politie competent teritorial.”
5. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
“Art. 9. – (1) Dupã promovarea examenului de atestare detectivul particular utilizeazã, în scopul dovedirii acestei calitãti, legitimatia de detectiv particular.
(2) Legitimatia de detectiv particular este nominalã si nu este transmisibilã. Modul de eliberare, forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
6. La articolul 15, litera c) va avea urmãtorul cuprins:
“c) sã comunice datele si informatiile solicitate de procuror sau de instanta de judecatã, pentru solutionarea unor cauze penale;”
7. La articolul 15 se introduce alineatul (2) cu urmãtorul cuprins:
“(2) Societãtile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari îsi întocmesc regulament de organizare si functionare, care se aprobã prin dispozitie scrisã a conducãtorului executiv al societãtii sau a sefului cabinetului individual, dupã caz.”
8. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 18. – Constituie contraventii urmãtoarele fapte:
a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevãzute la art. 1 alin. (1) sau cu încãlcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) încãlcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3) si ale art. 7 alin. (6);
c) încãlcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).”
9. Articolul 23 va avea urmãtorul cuprins:
Art. 23. – (1) Încãlcarea obligatiilor prevãzute la art. 15 alin. (1) lit. a)-e) atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupã caz, a licentei de functionare a societãtii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari, pe o perioadã cuprinsã între o lunã si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupã caz, licenta de functionare a societãtii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se anuleazã dacã, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este sãvârsitã din nou una dintre faptele care atrag mãsura suspendãrii.”
10. Articolul 24 va avea urmãtorul cuprins:
“Art. 24. – (1) Mãsurile prevãzute la art. 23 referitoare la suspendarea sau la anularea atestatului de detectiv particular se dispun de cãtre inspectoratul de politie judetean care l-a emis sau, dupã caz, de cãtre Directia generalã de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Suspendarea sau anularea licentei de functionare a societãtii specializate ori a cabinetului individual de detectivi particulari se dispune, în conditiile prezentei legi, de cãtre Inspectoratul General al Politiei Române.”
11. Dupã articolul 27 se introduce articolul 271, cu urmãtorul cuprins:
Art. 271. – (1) Prevederile prezentei legi se completeazã cu dispozitiile legale privind recunoasterea diplomelor si calificãrilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.
(2) Documentele necesare pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular, altele decât cele prevãzute la alin. (1), eliberate cetãtenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau apartinând Spatiului Economic European, de cãtre autoritãtile statului de origine sau de provenientã, sunt recunoscute în conditiile legii.”
Art. II. – Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, va fi republicatã, dându-se textelor o nouã numerotare.

Aceastã lege a fost adoptatã de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicatã.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAT

VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ